Robotiserade massakomparatorer

Mycket noggrann massajämförelse för hög genomströmning

En robotiserad massakomparator är en komparatorvåg med hög prestanda kopplad med en robotarm som gör det möjligt att kalibrera ett stort antal vikter i en automatisk process. Robotarmen överför referens- och testvikter från magasinet och placerar dem i sin tur i vågskålen tillhörande massakomparatorn. Till och med hela viktuppsättningar med olika nominella värden kan kalibreras utan mänsklig inverkan.

Ring för offert
View Results ()
Filter ()

Lägg till en eller två andra produkter i jämförelse
020-25 58 80
Ring service
Vill du att dina vågar ska servas av marknadsledaren?

FAQs

Vad är en robotiserad massakomparator?

En robotisk massakomparator är en komparatorvåg med hög prestanda kombinerat med en robotarm. Viktkalibreringsprocessen utförs automatiskt baserat på förprogrammerade kalibreringskrav. Referensvikter och testvikter lagras i ett magasin som rymmer upp till 100 vikter. Robotarmen väljer vikter från magasinet och placerar dem i vågskålen tillhörande massakomparatorn. Alla kalibreringsdata lagras automatiskt av programvaran för massakalibrering MC Link. Hela viktuppsättningar kan kalibreras utan mänsklig inverkan. Tack vare deras förmåga att hantera ett stort antal vikter passar robotiska massakomparatorer perfekt för viktkalibreringar med hög genomströmning och hög noggrannhet.

Hur elimineras excentricitetsfel på en robotiserad massakomparator?

För att eliminera excentricitetsfel har METTLER TOLEDO utvecklat viktbärarprincipen. Bärarna har fördjupningar med olika diametrar som även kan justeras för att kunna hantera vikter i olika storlekar. Genom att välja den mest lämpliga bäraren minimeras excentricitetseffekten och detta är särskilt viktigt när man kalibrerar de högsta viktklasserna. Det robotiska masskalibreringssystemet mäter det enskilda excentricitetsfelet för varje vikt och detta beräknas in i viktkalibreringsprocessen. Bestämning av excentricitetsfel är särskilt relevant när en kombination av vikter används och vågskålen lastas ojämnt, till exempel 5 g mot kombinationen av 3 g och 2 g.

Kan spridnings-/indelningsmetoden utföras på en robotiserad massakomparator?

Den robotiserade massakomparatorn är särskilt lämplig för spridningsprocessen. Det finns två fastställda metoder för att kalibrera en viktuppsättning. I den första metoden jämförs vikterna en efter en mot referensvikterna. Detta kräver emellertid en full uppsättning referensvikter med alla nödvändiga värden för vikterna som kalibreras. Den andra metoden är att kalibrera vikterna med hjälp av att endast välja referensvikter och arbeta upp eller ned för att kalibrera de kvarvarande vikterna, vilket kallas för spridning eller indelning.

Men när man använder en manuell massakomparator eller till och med en automatiserad massakomparator, kan spridningsprocessen vara mycket tidskrävande och svår att uppnå. Ofta måste vikterna staplas och särskilt utformade vägningsscheman måste tillämpas. Det kan till exempel vara mycket utmanande att placera flera vikter på den hängande vågskålen till en manuell massakomparator, och att hitta tyngdpunkten för en grupp vikter med olika nominella värden är nästintill omöjligt. Med den robotiserade masskomparatorn erbjuds flexibiliteten att utforma ett vägningsspridningsschema i vilket det finns upp till tre vikter som kan lastas simultant på vågskålen.

Vilka är fördelarna med en robotiserad massakomparator?

Ett robotiserat massakomparatorsystem utför viktkalibreringen automatiskt utan att operatören behöver ingripa. Den automatiserade processen ger högre noggrannhet, färre fel och minimerad osäkerhet. Då den robotiserade armen kan exakt placera flera olika vikter på komparatorvågen samtidigt, är viktkalibreringen effektivare och vägningsspridningen förenklas enormt. Den robotiska massakomparatorn är mycket effektiv för att kalibrera ett stort antal vikter och bidrar till att öka produktiviteten samt optimera kostnader för massakalibreringslaboratorier med hög genomströmning. Vidare sitter den robotiserade massakomparatorn i ett slutet utrymme som även fungerar som skydd för värdefulla referensvikter.

Vilka funktioner har en robotiserad massakomparator som minskar risken för fel?

  • Vågens lägesgivare detekterar om det sker den minsta rörelsen i vågens position, till exempel från ett nedslag eller en jordbävning. Viktkalibreringsprocessen stoppas omgående för att förhindra att robotarmen krockar med vågskålen.
  • Robotarmens hastighet optimeras omsorgsfullt för att förhindra att vikter rör på sig eller faller av viktbärarna.
  • Om luckorna till robotsystemet är öppna stoppas mätprocessen: rörelsen för luft inom det stängda systemet är tillräcklig för att påverka noggrannheten för viktkalibreringsresultaten.
  • En optisk sensor används för att detektera huruvida det finns en viktbärare i magasinet och att rätt bärare laddas. En felaktig bärare kan medföra excentricitetsfel eller att vikten till och med faller av bäraren.
  • En nödstoppsknapp gör att roboten kan stannas närsomhelst av operatören.
  • För att säkerställa viktkalibreringsdata är säkra lagras alla mätnings- och associerade metadata på en säker hårddisk.

Kan mikrovikter (0,05 mg till 0,5 mg) mätas på ett robotiserat system?

a10XL kan kalibrera mikrovikter med såväl en-för-en viktjämförelsemetod som spridnings/indelningsprincipen.

Kan en robotiserad massakomparator mäta den konventionella massan och sann massa för en vikt?

Miljöövervakningssystem erbjuder uppdaterad information om den omgivande temperaturen, luftfuktigheten och lufttryck. Informationen används för att tillämpa en korrigering för luftlyftkraft på det uppmätta viktvärdet. Med ett effektivitetspaket, Efficiency Pack, som tillval beräknas den sanna och konventionella massan och skrivs ut på mätrapporten.